torsdag 11 oktober 2012

Styrelsemöte 1918-10-04

Jag fortsätter att publicera artiklar ur SSV:s (Vänsterpartiets) västsvenska tidning. Tycker att den här rapporten från motsvarande distriktsstyrelsen 1918 säger en del om läget då. Dels kampen för att få mat till Göteborg, dels solidariteten med Finlands kämpande arbetarklass, en solidaritet som gjorde att man bildade en kommitté över partigränserna med syndikalister och ungsocialister. SAP stod dock utanför. Dessutom anställdes distriktets allra första ombudsman.

(Handsöl (plur. av fsv.handsal,eg. det som lämnas i handen, gåva: senare ledet-söl är besläktat med sälja,eg. överlämna) med ålderdomlig anstrykning: den första försäljning någon gör under dagen, och de penningar han därför erhåller; även: köpskål; handpenning vid köp el. avtal.) --- Ordförklaring ur "Svensk uppslagsbok" (1955)

Ur tidningen "Västsvenska kuriren" 1918-10-09:

Göteborgs vänsterkommun höll möte fredagen den 4 dennes varvid bland annat behandlades frågan om anställande av en expeditör. Kommunen beslutade anställa hr Carl Stålbärj.
Rapport förelåg från styrelsen om vad som åtgjorts i potatisfrågan. Då meddelanden lämnats i prässen om att 12.000 ton danska potatis erbjudits Göteborgs Livsmedelsnämnd, men att nämnden icke kunde lagra med än 3.000 ton hade kom.-styrelsen för att om möjligt rädda åt Göteborg hela partiet, utlyst offentligt möte i frågan. På detta möte där potatisransoneringen diskuterades, cirkulerade listor där personer som hade möjlighet att själv lagra sin potatis, kunde anteckna sig. Sedermera hade nämndes direktör emellertid meddelat, att Göteborgs potatisbehov säkerställts inom landet, varför man inte behövde reflektera på den danska potatisen.
Styrelsen hade också gjort telegrafisk förfrågan hon F. H. K. huvuvida icke kunde ordnas så att innehavare av transportssedlar finge ha beställd potatis lagrad hos säljaren och taga hem den i mindre poster. På denna förfrågan hade svar ingått att bestämmelser i denna riktning vore att vänta.
Kommunmötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett uttalande angående potatisfrågans nuvarande läge.
Styrelsen rapporterade vidare att den tagit initiativet till bildandet av en lokal Finlandskommitté med uppgift att omhänderta hjälpen till våra finska kamrater. I denna kommitté hade inträtt: för Göteborgs Vänsterkommun Ture Rylander, Sofia Svensson och John Andersson, för Göteborgs L. S. G. A. Carlsson, för Olskrokens L. S. J. H. Carlsson och för Haga Soc. Ungdomsklubb Edvardsson samt J. G. Lindfors.
Vidare beslöt kommunen att tillsammans med ungdomsklubbarna ordna kommissionärskapet för böcker och broschyrer så att bättre samarbete åstadkommes.
Mötet avslöts med upptagande av frivillig kollekt, som handsöl åt den nybildade lokala finlandskommittén.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar