söndag 18 november 2012

Driftscellen

Ur "Västsvenska kuriren" 1925-01-03.
Jag antar att det är ett syftningsfel i slutet av artikeln. Det är driftcellerna, och inte de som står utanför dem som ska utgöra kärnan i partiet. Systemet med driftceller fungerade väl bäst i teorin, och övergavs efter en tid.

"Driftcellen
Lenins ord: 'Varje fabrik skall vara oss en fästning', bör bli ett motto för våra organisationer, ett motto som i alla sin korthuggenhet uttrycker driftcellens vikt och nödvändighet. För att bli en verklig, effektiv klasskampsorganisation måste vårt parti, liksom vårt ungdomsförbund, ha sina fasta rötter och sin huvudsakliga tillvaro och verksamhet just i fabrikerna och de övriga arbetsplatserna eller i samband med dem. Därigenom blir organisationen en daglig, alltid närvarande, levande verklighet. Medlemmens intresse i sin organisation hålles ständigt vid liv, det blir inte blott tillfälligt, avbrutet mellan de mer eller mindre ofta återkommande kommun- eller klubbmötena. Han känner sig beständigt som en aktiv del av en levande organisation, hans verksamhetsfält är i hans dagliga omgivning, han behöver aldrig känna sig överflödig av brist på arbetsuppgifter.
Det är i själva verket så naturligt, att en klasskampsorganisation skall ha sin förläggning just till arbetsplatsen, där konflikten mellan arbetarens och arbetsköparens sinsemellan oförenliga ekonomiska intressen äger rum. Där avgöres striderna om arbetarnas förnämsta dagskrav, där får även de revolutionära kraven sin bästa belysning. Genom driftcellen kan de på arbetsplatserna oupphörligt uppkommande spörsmålen upptagas till omedelbar behandling, genom driftcellen kan agitationen, tidnings- och litterturspridningen samt medlemsvärvningen rationellast skötas.
När driftcellsystemet är fullt genomförbart kommer detta givetvis inte att hindra sådana som av naturliga skäl inte kan tillhöra en driftcell (enskilda hantverkare o. dyl.) från att ansluta sig till partiet. Dessa får då ansluta sig, liksom nu, direkt till den lokala organisationen. Dessa bildar därigenom kärnan i partiet, o. detta blir ett verkligt proletärparti, som inte riskerar den småborgerliga förflackning som blivit socialdemokratins öde."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar