lördag 17 november 2012

Kommunisternas Första maj-firande i Göteborg 1921

Inför 1921 års första maj-firande hade Göteborgs kommunistiska arbetarkommun beslutat att inte anordna någon demonstration, utan bara ha en talarstol på Heden, dit första maj-demonstrationerna av tradition gick. Jag vet inte varför man gjorde så. I Väst-svenska Kuriren fick första maj-firandet inte ens plats på första sidan, som brukligt, utan på sidan två. Här är artikeln från 1921-05-04.

"Kommunistiska partiets 1-majmöten
God anslutning och entusiastisk stämning.
I Göteborg: 5,000 personer vid Kommunisternas talarstol.
En polisbravad; standar med inskriptningen: 'Fram för socialisering - leve rådsrepubliken', beslagtages av polismästaren
Ett femtusental personer hade samtlat sig kring kommunisternas talarstol för att höra kamrat Kilbom från Stockholm. Strålande väder och god stämning. Med utgångspunkt från en inskription å ett standard som nyss passerat i högersocialisternas demonstrationståg 'Fram för Folkens förbund' nagelfor talaren denna kapitalistiska institution och den andra international som går ut att försvara det. Aldrig har borgarklassen i hela världen haft större och säkrare garantier än just i detta nationsförbund. En annan fanan i samma tåg bar inskriptionen: 'Front mot livsmedelstullarne' - en blodig ironi då samma högersocialister i riksdagen gått med på en visserligen låg höjning av tullsatserna å spannmål och därför - i stil med ordspråkets äom man giver en finger etc.' - fick borgarnas tullsatser som en mogen frukt av sin egen politik.
Och detta skurkstreck mot arbetarklassen vågar man sig på i en tid då 70,000 gå arbetslösa och 120,000 arbeta för endast halv tid.
När man så på bekostnad av de fattiga industriarbetarne - och inte minst på de utsugna, svältande torpar- och statarklasserna, förskaffat storgodsägare och storbönder denna gratisgåva på oräkneliga millioner så vore det givetvis en 'orättvisa' om icke också industriarbetarne skulle få ge sina slavdrivare en liknande kompensation.
Därför se vi det systematiska stoppande av fabrikerna - arbetslönera - redan förut otillräckliga, skola ned, under svältgränsen. Just i dagarne lästes i tidningarne att ett större bolag där amiral Lindman satt ordförande, beslutat en gratisutdelning av aktier. Emedan man skämdes för att taga utdelningar på flera hundra procent - det skulle allt för uppenbart blotta bockfoten.
Talaren fattade så ett ögonblick det å talarstolen stående dricksglaset och försatte: om detta glas kostar efter inköp från Belgien 5 öre - därtill av bättre kvalité än de svenska - men de de svenska fabrikanterna givetvis icke förmå prestera något liknande bl. a. för sitt utvattnade kapital skull, så yrkade man på hos statsmakternas en tullsats å dricksglas med tjugo öre varför vi också få betala dricksglasen med detta belopp - d. v. s. i praktiken medverka vi härigenom till att föda en massa parasiter men officiellt går det under rubriken: Nationalekonomi.
Våra valutaförhållanden orsaka nu att vi ligga i efterhand - beträffande affärer på utlandet - den låga kursen i utlandet, t. ex. i Belgien, i Frankrike, Tyskland, är endast till fördel för de av överklassen som ha råd och lägenhet att besöka dessa land.
Beträffande polisförbudet mot fanan fastslog talaren - att minnas av den polisman med klent utrustat förstånd som vållat beslaget - att i utlandet både i U. S. A. och England finnes rådssystemet i praktiken och i Norge har stortinget gått med på att inskriva samma system i grundlagarne. Och under åhörarnes demonstrativa bifall ironiserade talaren ytterligare över den vanvettiga åtgärden, bl. a. anmärkande på att då inskriptionen yrkade på socialisering så vore ju detta inte brottsligt redan av den anledningen att regeringen tillsatt en kommitté för att utreda just socialiseringsmöjligheterna. Talaren yrkade på att beslaget bleve föremål
Tför en anmälan hos J. O. och påtalade i rikdagen.
Till sist manade talaren till samling kring det kommunistiska partiet - det enda parti som står i förbindelse med de revolutionära partierna därute i världen. Vi eftersträva inte kupperna, men vi fordra att arbetareklassens skolas, för att vara skickad taga sin uppgift med framgång då den kapitalistiska utvecklingen med naturnödvändighet driver arbetaremassorna mot vänster. Vi skola inte bli revolutionens bönhasar utan i teten för världsrevolutionen är vår plats.
Fram för den tredje internationalen, handlingens, livets, morgondagens international, - fram för arbete i det stora som i det lilla, fram för arbetets och ar betarklassens seger."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar