torsdag 15 november 2012

Kommunistiska partiet och nykterhetsfrågan

Ur "Västsvenska kuriren" 1921-04-13.


"Kommunistiska partiet och nykterhetsfrågan.
Partikongressens uttalande
Spritmissbruket har i århundraden varit en förbannelse för det svenska folket. Länge anlitades rusdryckerna av de svenska feodalherrarna till att demoralisera bönderna och lantarbetarna för att därigenom så mycket lättare kunna hålla dem i träldom, förslava och utsuga dem. Så småningom lyckades dock bondeklassen i viss utsträckning att frigöra sig från slaveriet under spriten, men bland lantarbetarna härjade brännvinet fortfarande i oerhörd grad, försvårande det sociala upplysnings-, organisations- och frigörelsearbetet. Ännu i dag är spriet ett kärkommet vapen i lantjunkrars och patroners händer när det gäller att sprida demoralisation i lantproletariatets leder.
Efter att hava insett vilket hinder rusdryckerna reste då det gällde att samla, organisera och att till klasskampen fostra och skola massorna, vände sig Sverges industriarbetare under det första decenniet av vårt århundrade med självbevarelsedriftens och den socialistiska moralens förenade krafter till kamp mot rusdryckerna. Men kapitalet, som såg ett av sina bästa vapen mot arbetarna ryckas ur sina händer och en av sina mest givande profitkällor hotade organiserade en väldig kamp för att rädda vad som räddas kunde. Genom att köpa agenter i arbetarnas ena led, genom att binda arbetarepressen vid beroende av rusdrycksannonser, genom att upprätta särskilda 'system' för att kunna tränga in med spriten i varje familj i landet har kapitalet lyckats att ej blott vidmakthålla det fördärvliga spritbruket bland militärerna, utan även åt spriten återvinna den en gång bland bönderna och industriarbetarna förlorade marken. T. o. m. bland kvinnorna hotar nu spriten tack vare Brattsystemet, att tänga in med sin förgiftande och förråande anda.
Särskilt under de senare åren har spritmissbruket tilltagit bland arbetarna i förfärande grad. Krigets verkningar och de ekonomiska och sociala förhållandena för övrigt har verkat förslöande även på detta område och icke heller de fackligt och politiskt organiserade arbetarna, ja icke ens vårt parti har undgått denna inverkan. Det har tyvärr stundom inträffat, att kamrater som äro fackligt organiserade, ja t. o. m. revolutionära socialister, offentligt uppträtt onyktert och därmed skandaliserat sig själva och dragit skam och nesa över den rörelse de tillhört. Alltför stor eftergivenhet har från fackorganisationernas och arbetarpartiets sida visats i sådana fall och det är inte en dag för tidigt, att i varje fall det kommunistiska partiet med skärpa hävdar de krav som ett revolutionärt klasskampsparti med nödvändighet måste ställa på sina medlemmar liksom även på arbetarrörelsen i sin helhet.
I anslutning till vad här ovan blivit sagt beslutar kongressen:
1) att uppdraga åt arbetsutskottet och representantskapet att bland arbetarna organisera en konsekvent kamp mot lönnbränneriet, spritsmuggling, gulascheri med motböcker och rusdrycker av alla slag;
2) att överallt bekämpa det för folket demoraliserande och förråande Brattsystemet och andra liknande system;
3) att verka för att fackorganisationerna upptaga en grundlig strid mot det nu florerande superiet och tillse att inga berusade få tillträde till arbetarnas fackliga och politiska möten och fester, till Folkets hus eller Folkets parker;
4) att bidraga till att bland arbetarna skapa en allmän opinion, som stämplar slaveriet under rusdryckerna som en arbetarna förnedrande och ovärdig last;
5) att i den revolutionära disciplinens namn av partiets egna medlemmar kräva att de föregå arbetarna med ett i alla nyktert uppträdande, de icke tillåta spritservering på möten och fester, som av organisationer anordnas, inom lokaler eller parker, som partiorganisationer eller partivänner hava förfogande eller beslutande rätt över;
6) att uppdraga åt partiets lokalorganisationer att ur partiet utesluta sådana medlemmar som uppträda berusade."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar