torsdag 15 november 2012

Vänsterpartiets första maj-firande i Göteborg 1920

Ur "Västsvenska kuriren" 1920-05-05."1.sta maj i kommunismens tecken.
Göteborgspolisen värnar om demonstrationsrätten genom att förbjuda en fana.
Vänsterkommunens demonstrationståg uppställdes även i år på Linnégatan varvid kommunens fana med inskriptionen 'Fram för Tredje Internationalen' stod i spetsen följd av Järnarbetarklubbens fana. Anslutningen var något större än fjolårets till vårt partis avdelning trots att vi av myndigheterna placerats efter högersocialisterna.
Poliskammaren förbjöd utvecklande av en fana med inskriptionen 'Fram för socialisering och rådsrepublik'. Av obekant orsak, men förmodligen ansåg sig polisen böra värna om den av våra högersocialister så omhuldade monarkien. Detta servila och löjliga förbud vittnar om hur säker reaktionen känner sig även under civilminister Svenssons regim och blottar högersocialisternas förfall som t. o. m. tillåter underordnade myndigheter kränka demonstrationsfriheten på ett dylikt allt sunt förnuft utmanande sätt.
S. K. F:s musikkår spelade ett par musiknummer under uppställningen och några minuter över 3 var tåget klart till avmarsch. Främst gick kommunens fana och järnarbetarnas varvid även det av polisen förbjudna demonstrationsstandaret medfördes hoprullad och fanstången bars tom. Bärarna av den tomma stången voro omgivna av en stark poliserskort som med nit och intresse tillsåg att inte Kungl. Majestäts trogna folk här i Göteborg skulle få se inskriptionen om Socialisering och Rådsrepublik. Men våra kamrater ropade med starka lungor ut kravet på Rådsrepublik hela vägen under demonstrationen och gång på gång höjdes kraftigt besvarade leven för arbetarnas rådsparlament.
Så följde de skilda organisationerna med en mångfald standar med agitatoriska deviser. Järnarbetarna hade ett standar 'Ned med kapitalism och jobbare, fram med arbetets diktatur'. S. J. klubb och tullmännen samlades under ett standar med följande inskription: 'Stadstjänare utkräva full kompensation för dyrtiden. Bort med all byråkrati.' Dessutom fanns bl. a. följande: 'Kommunalarbetare. Bryt slavbojorna. Fram för arbetarnas självbestämmanderätt', samt 'Bröd, frihet och självansvag, leve folkens befrielsekamp'.
Efter Sjömansunionen, vars medl. mangrannt medföljde, o. vilka i teten placerat sångkören Eol, som utförde flera sångnummer, följde så ungdomsklubbarna och ett par Verdandiloger. I spetsen för denna avdelningen bars Lindholmsklubbens fana och ett demonstrationsstandar med följande devis: 'Mobilisering. In i ungdomsklubbarna. Revolutionens avantgarde'.
Under sång och leverop gick tåget så till Heden där kommunens talarstol smyckats med devisen 'Leve revolutionen i Ryssland'. En stor människomassa hade i förväg placerat sig vid denna talarstol och när demonstrationståget slutit upp var antalet åhörare över 5,000, vilka efter att sångnummer av Eol hälsades välkomna av Carl Stålbärg, som omnämnde polisens huvudläsa tilltag att förbjuda medförljande av Järnarbetarnas demonstrationsfana och erinrade om de verkliga internationella socialistiska krav som ensamt bäres fram av vänstersocialisterna.
Red. J. Bohlin från Karlstad talade för Göteborgs Vänster-soc. Arbetarekommun.
Talaren höll sig huvudsakligen till ämnet Ryska revolutionen sedd mot bakgrunden av våra egna inhemska missförhållanden.
Ryssland var en fyrbåk för den övriga arbetarklassen världen över. Revolutionen i Ungern gick under endast tack vare förrädare i egna led. Samma förräderi återfinnes i vår inrikespolitik i dess ställningstagande mot allt bolsjevikiskt.
Sverge är endast polisbetjänt åt ententen - vi ha genom medelmskap i nationernas förbund uppgivet vår neutralitet.
Intre politiken skötes i överklassens intressen. Rösträttsfrågan förfuskad. Bostadsransongering vägrad. Sämre än förut är arbetareklassens ställning. Husgeråd och kläder ha icke kunnat förnyas under kristiden.
Nu skola högersoc. socialisera genom att inköpa industrier - är det ett sätt att avskaffa kapitalismen alldeles fransett att det blir en omöjlighet för folket att samla hop de miljarder som erfordras.
Vad vi avse med arbetareklassens diktatur är avskaffande av klassamhället och grundandet av ett rättfärdigt samhällsskick.
'Det är ej för makten vi fäkta, det för sanning och sol - men makten är yxan som timrar, frihetens härskarstol.'
Stålberg [sic!] avslöt mötet med en vädjan om stöd för Väst-Svenska Kuriren - vår av borgarne hatade tidning, som nu trots allt trängt sig fram som en makt att räkna med. Det är inga högersocialistiska regeringar i världen som löser arbetarnes livsfrågor - det är endast enig uppslutning för världsrevolutionen som kan rädda mänskligheten.
Partiets resolution avtogs enhälligt."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar