fredag 31 maj 2013

Något om K2:s uppkomst

Följande text bygger huvudsakligen på inledningen till MEGA(2), Abt. 2, Band 11: ”Karl Marx: Manuskripte zum zweiten Buch des ”Kapitals” 1868 bis 1881.

Strax efter det att Kapitalets första bok publicerats 1867 påbörjade Marx arbetet med att färdigställa den andra boken. Arbetet kom att fortgå till 1881, dvs. nästan resten av Marx liv. Dock blev arbetet med K2 avbrutet av flera olika anledningar: politiska åtaganden (Första Interantionalen), redigering av K1:s andra upplaga, sjukdomar osv.

Publiceringen av Marx ursprungliga manuskript 2008 gjorde det för första gången möjlig för oss att följa Marx utveckling och se vilka områden han hade problem med. Den av Engels redigerade utgåvan från 1885 är ett försök, att med Engels ord skapa ”ett sammanhängande och om möjligt avslutat helt”. Detta fick till följd att Engels i någon mån kunde misstänkas att ”avsluta” teoretiska problem där Marx själv inte kommit till något avslut. Fram till 2008 var det omöjligt att ge ett svar på i vilket mån detta var fallet.

* * *

1864 skrev Marx ett utkast till K1. Han hoppade därefter över K2 och började skriva ett utkast till K3. 1865 blev det emellertid omöjligt för honom att fortsätta med K3 utan att först ha utvecklat vissa till K2 hörande temata. Han började därför att skriva ett första utkast till K2, kallat ”Manuskript I”. När han sedan 1868 på allvar började arbetet med att färdigställa K2 (”Manuskript II” och ”Manuskript IV”) hade han detta manuskript som utgångspunkt.

Ämnen som Marx utvecklar i ”Manuskript II”:
- utformningen av idén om kapitalets kretslopp och omslag.
- lösning av problemet med amorteringsfond och ackumulationsfond
- avståndstagande från idén om utbyte mellan kapital och kapital, kapital och reveny resp. reveny och reveny.
- den första versionen av sina reproduktionsschemata.
- åtskillnad mellan ”framställning utan penningcirkulation” och ”framställning med penningcirkulation”
- ny syn på föremålet för kapitel 3 [dvs. avdelning 3 i Engels upplaga]

Ämnen som Marx utvecklar i ”Manuskript V-VII” (1876-1880):
- tydlig skillnad mellan penningkapitalets penning- resp. kapitalfunktioner
- utarbetande av egenheterna hos varukapitalets kretslopp.

Ämnen som Marx utvecklar i ”Manuskript VIII” (1877-1881)
- kritik mot ”Smiths dogm”
- analys av den samhälleliga totaltreproduktionsprocessen
- ombenämnande av den samhälleliga produktionens båda avdelningar
- penningrörelserna dras allmänt in i framställningen (till skillnad från i ”Manuskript II” där Marx skiljer mellan framställning med resp. utan penningcirkulation)

* * *

Det överskrider t.o.m. min nördighet att i detalj gå in och analysera ovanstående punkter. Men jag tycker att det är viktigt att fastslå att Marx under hela 1870-talet utvecklar sin analys kring kapitalets cirkulationsprocess och att han aldrig kommer fram till en slutlig förstående av alla dess fenomen. K2 är alltså ett försök av Engels att skapa en i någon mån stillastående teori utifrån en pågående forskningsprocess. Jag tror inte att man ska läsa K2 som en sammanhållen helhet, utan snarare som olika försök att förstå de problem som den teoretiska analysen av kapitalets cirkulationsprocess leder till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar