måndag 20 maj 2013

Striden inom det kommunistiska partiet avblåst!

Sverges (japp, det var så det stavades) kommunistiska parti splittrades 1924. Z. Höglund som varit en av partiets viktigaste företrädare lämnade och bildade ett eget kommunistiskt parti som bestod några få år innan han och hans polare sökte inträde i och välkomnades av socialdemokraterna. Så här skriver Västsvenska kuriren i januari 1924, dvs. innan Höglund bildat eget.

1924-01-19

Striden inom det kommunistiska partiet avblåst!
Arbetet för partiet och kommunismen måste nu börja på allvar.
Det är ett faktum, att den inre partidiskussionen, under det sista året, i viss mån och kanske i rätt stor utsträckning verkat menligt för partiets arbete, när det gällt att organisera och nyrekrytera vårt tämligen unga parti. Det har ödslats alltför mycken kraft i den inre diskussionen, varför agitationen utåt hämmats.
Socialdemokraterna ha gjort vad de kunnat för att skrämma för "bolsjevikerna" och de ha utnyttjat vår diskussion och utmålat den i så bjärta färger som möjligt. Bl. a. ha de levat högt på pratat om, att det komm. partiet stod inför en ny sprängning. Se vi igenom Soc.-Dem. och Ny Tid så finner vi att partiet sprängdes flera gånger under föregående år. Vi ha icke någon gång räknat på en sprängning, ty vi vet att allas strävan har varit att skapa ett starkt kommunistiskt parti i Sverge. Det har varit olika uppfattningar om de vägar, som måste användas för att nå massorna av arbetare och det bästa sättet för att skapa ett handlingskraftigt parti, dugligt att utföra ett positivt arbete till gagn för Sverges arbetare. Som ett resultat av denna diskussion hade socialdemokrater och borgare väntat sig en sprängning av partiet och socialdemokraterna väntade därmed på en möjlighet, att få behålla de arbetaremassor, som på grund av deras undfallenhetspolitik är på väg att glida över till kommunisterna. Man vet så väl att en sprängning skulle åstadkommit den verkan, att man slutat tro på kommunisternas möjlighet att skapa ett handlingskraftigt parti.
Underhandlingarne i Moskva gav dock till resultat att partistriden här i Sverge blev avblåst. Sprängningen som socialdemokraterna förutsagt uteblev. Och man kan konstatera en stor missräkning från deras sida. Red. Z. Höglund har i F. D. P. redogjort för resultatet av underhandlingarna i Moskva. Vi hade tänkte publicera artiklarna, men på grund av vårt lilla utrymme tvingas vi inskränka oss till att citera en del ur den intressanta redogörelsen. Under rubriken "Resan till Canossa" skriver Z. Höglund bl.a.
"Den borgerliga pressen och dess högersocialistiska kusin upplevde vid juletid tvenne tilldragelser, som satte dem i ett ganska miserabelt humör. Den ena var de gynnsamma och välvilliga omdömen som Sovjet-Ryssland, som Sven Hedin och Albert Engström gav uttryck åt vid sin återkomst till Sverge - dessa borgares ärliga vittnesbörd kvitterades genast i Allehanda med det lumpna skymfordet "magens tacksamhet", och hr Arthur Engberg i Arbetet drog över "halvjuden" Hedin och hans "orientaliska uppsyn". När Sven Hedin med sitt temperaments hela uppriktighet råkade säga några för kontrarevolutionen obehagliga sanningar om Sovjet-Ryssland fick han veta, vilken fähund och vilket smutsigt kryp han är t. o. m. misstänkt av en svensk arvtagare till judarna Marx och Lasalle att ha några droppar orent semitiskt blod i sina ådror! Man förnimmer bakom de smädliga orden den tandgnisslande bitterhet, varmed varje obotlig fanatiker raser över konstaterandet av den ryska arbetar- och bonderepublikens solida och järnhårda faktum, som icke får erkännas trots att den består sedan mer än sex år som den orubbliga statsbyggnaden i en värld, där eljest allting är i upplösning!
Den andra händelse, som utlöst en sur galla i de värda organen för det kapitalistiska samhällsförfallet, är den fredliga lösningen på exekutivmötet i Moskva av konflikten med och inom det svenska kommunistiska partiet. Man hade dock väntat och hoppas något helt annat! Med utstuderad ondska hade motståndarepressen före resan till Moskva genom en låtsat sympatisk hållning gentemot dem, som kritiserat exekutiven, sökt kompromettera denna opposition och göra den omöjlig. Det är känt, att själva björnen blev betänksam vid bifallet från svinet, och vem kan då undra på, om en kommunist fruktar det skadeglada instämmandet i den antikommunistiska pressen, även om han vet, att hans kritik är sakligt stark och att kritik är nödvändig gentemot felgrepp för att kunna bevara rörelsens sundhet? Denna press förstår, att den genom sitt instämmande skadar kritiken och sålunda försvårar möjligheten till en rättelse av eventuella misstag eller missförhållanden inom den kommunistiska Internationalen - därför begagnade den sådana baksluga metoder i sin kamp mot vårt part. Att bli prisad för självständighet och intelligens av denna press är nättopp det värsta man kan råka ut för liksom för den som, man slåss för, - men märkvärdigt nog finns det folk, som avundas en ett sådant öde! Ingenting har gjort mig mer vemodig än detta beröm. Ingenting har fyllt min själ med djupare tacksamhet än när jag nu finner efter återkomsten från Moskva, att jag ej längre prisas för självständighet och intelligens utan åter blivit samma förhatliga figur som förr. En stackare, som gått till Canossa, en ödmjuk pilgrim som kysst den kommunistiske påvens fötter och tiggt om syndaförlåtelse, en åt undergången vigd som räddats av den ädelmodige Sinoviev, dock på villkor att bli "oxe" - sådant är omkvädet i dessa smädesdikter, som varit min själs uppbyggelse under julhögtiden. Nietzsche kallade Zolas romaner för "glädjen att lukta illa", och det vare oss fjärran att bestrida borgarpressen den vida större rätten till samma karaktäristik. Förut sökte den döda oss med smicker, nu tillgriper den vätesvala, men resultatet torde ej bli bättre."
Resultatet av underhandlingarna blev beslut om att diskussionen i stridsfrågorna - särskilt i norska frågan - skulle inställas och betraktas som likviderad. Därmed menas dock icke att man stryper diskussionsrätten inom Internationalen. I den förklaring som partimajoriteten gjorde och som erkändes av minoriteten heter det bl. a.
"Beträffande Norges kommunistparti erkänner vi detta såsom K. I:s enda sektion i Norge och kommer i enlighet därmed att broderligt samverka med detta parti i förhoppning om en kommande återförening av alla verkligt kommunistiska krafter i Norge."
Z. Höglund skriver till beslutet:
"Sålunda slutade allt med frid och fröjd och försoning, och man må väl säga med ordstävet: slutet gott, allting gott. Endast borgare- och sossepressen är missnöjd: den älskar ej dramer med lyckligt slut, ehuru detta anses vara det borgerliga dramats speciella kännetecken - d. v. s. på scenen, i verkligheten ser vi ju, att de borgerliga dramerna brukar sluta med inbördeskrig såsom oundviklig sista akt, men vi föredrar verkligen att detta inbördeskrig icke gäller de kommunistiska partierna!
Beträffade det svenska partiets närmaste politiska uppgifter gjordes ävenledes ett uttalande på grundval av representantskapets beslut i frågan. Det betonades vikten av, att partiet fortsätter och stärker propagandan för den proletära enhetsfronten och vidgar detta krav till att också omfatta samförstånd med den proletära bondebefolkningen, i vilket syfte partiet skall taga upp och på allt sätt främja denna befolknings brännande dagsfordringar. Partiet skall samtidigt skärpa propagandan för skapandet av utomparlamentariska maktorgan (driftsråd, ekonomiska och kooperativa sammanslutningar bland småbönderna, facklig organisation av lant- och skogsarbetare, proletära värnorganisationer o. s. v.) till stöd för en kommande arbetare- och bonderegering. Parollen om en sådan regering bör ställas i förgrunden vid de stundande riksdagsmannavalen. Skulle arbetarepartierna tillsamman erhålla majoritet vid dessa val skall partiet med all kraft inträda för bildandet av en arbetare- och bonderegering, stödd på utomparlamentariska maktorgan. En eventuell socialdemokratisk regering kan påräkna partiets stöd gentemot bourgeoisin, så länge den för arbetarepolitik, men partiet skall samtidigt propagera tanken på en verklig arbetare- och bonderegering.
I militärfrågan skall partiet självfallet som hittills avböja hela militärbudgeten och mot den aktivistiska och kapitalistiska militarismen o. dess brottsliga krigsplaner sätt idén om det proletära självförsvaret i form av en arbetare- och bondemilis. Sovjet-Rysslands erkännande och en fredskonvention mellan detta land och Sverge eftersträvas. Det antimilitaristiska arbetet drives planmässigt och energiskt."
Och han sammanfattar det så:
"Ur motsättningarna på vissa punkter lyckades man nå fram till en överenskommelse, som utan självuppgivelse på något håll bevarar partiets enhetlighet och återställer det goda förhållandet till Internationalen och exekutiven. Striden är nu förbi, och det gäller att på ömse sidor lojalt böja sig för utgången. Partiet måste nu koncentrera all sin kraft på de stora positiva uppgifter, som föreligger i kampen mot den svenska reaktionen, mot militarismen och hela kapitalistdömet, och må den kampen åter svetsa samman till ett orubbligt block alla målmedvetna kommunister i detta land!"
Med hänvisande till detta bör vi inse vikten av att arbetet för kommunismen nu börjar på allvar. Organisationerna bör även överallt stärkas och stabiliseras, nyrekrytering ske i största möjliga utsträckning. Den kommunistiska pressen måste spridas till arbetar-, tjänstemanna- och bondehemmen. Med friskt mod kan vi upptaga arbetet för höstens riksdagsmannaval.
De som spekulerat i en sprängning av vårt parti gå nu slokörade och har intet att säga. Alla chanser som tiden kastar till oss bör nu på ett effektivt sätt utnyttjas.
E-r A-n

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar