onsdag 16 april 2014

Internationella kvinnodagen i Göteborg 1912

Här kommer en rapport från det första firandet av den internationella kvinnodagen i Göteborg, den tolfte maj 1912.


Ur ”Ny Tid” 1912-05-13

Kvinnornas dag.


Socialdemokratiska kvinnoklubbens möte på söndagen i Arbetareföreningen hade samlat omkring 200 personer, mäst kvinnor. Efter ett musiknummer besteg klubbens ordförande, fru Andersson, tribunen och hälsade de närvarande välkomna, påminnande om att mötet var ett led i den mönstring som världen runt samma dag pågår bland kvinnorna. Det gäller uppslutning omkring de krav kvinnorna ha att ställa på samhället, främst då medborgarrätten.
Hos oss har denna fråga blivit aktuell, sedan regeringsförslag, nu framlagts för riksdagen. Därefter lämnades ordet åt fröken Signe Wolter från Trollhättan, dagens talarinna.
Tal. började med att konstatera den livaktighet som under senare tid varit rådande inom kvinnovärlden i Sverge. Kvinnorna här hemma ha också nått en milstolpe på vägen till de stora frågornas lösning. Det är första gången i svensk riksdagshistoria att regeringsproposition om rösträtt åt kvinnor förelegat.
Vi beklaga dock, att rösträtten icke, enligt förslaget, blir allmän, de gifta kvinnorna falla då deras män icke förmå reda sig mot strecken, men förslaget innebär dock, att kvinnorna få rösträtt på samma grunder som män och det är ett stort framsteg. Vi få hoppas, att de nya väljarna skola veta göra slut på alla rösträttsstreck.
Tal. behandlade därefter högerns gamla argumentering mot det kvinliga rösträttskravet, argument som klart vederlagts i regeringspropositionen. De större högertidningarna skämmas också nu för att dra dessa argument, men högerns små avläggare bland landsortsprässen vegeterar fortfarande därpå. Kvinnorna längta att gå ägna sig åt reformarbete som tjänar utvecklingen. Tal. gav exempel på, att den största välvilja från männens sida ej räcker till då det gäller att lösa de speciella kvinnofrågorna. Här måste kvinnorna själva vara med och därför måste deras medborgarfråga lösas. Men inga halvheter, den hela och fulla medborgarrätten är det vi begära.
Gent emot att hemmet skulle lida, om kvinnorna få rösträtt, genmälde tal. att en tredjedel av Sverges kvinnor äro självförsörjande o. Av de övriga två tredjedelarna finnas många som måste ut i arbete för att hålla nöden från hemmet. Vi begära rösträtten som ett medel i kampen för tillvaron och ett vapen varmed vi skola skydda oss mot orättvisor.
Livliga applåder.
Härefter antogs enhälligt följande resolution:
Kvinnor och män i Göteborg till ett antal av 200, samlade till möte på de socialdemokratiska kvinnornas internationella rösträttsdag d. 12 maj 1912, uttala som vår mening, att rösträtten bör genomföras på fullt demokratisk grund för såväl män som kvinnor i enlighet med den motion som från socialdemokratiskt håll föreligger vid årets riksdag. Men som härtill för närvarande ej finnes utsikter, anse vi dock att den föreliggande regeringspropositionen om rösträtt och valbarhet för kvinnor på samma villkor som för män, bör som en första början antagas. Ty härmed vore principen om medborgarrätt för kvinnor erkänd, och den orättvisa skillnaden mellan könen vore härmed borta. Samtidigt ställa vi en mening till Sverges arbetarkvinnor att mer än hittills beakta denna fråga och mer talrikt ansluta sig till den socialdemokratiska kvinnorörelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar