fredag 5 september 2014

Handlingsprogrammet från 1998

"Handlingsprogrammet" är ett program som antogs av Ung Vänsters riksting 1998. Det skapade en stor debatt inom förbundet, och när det väl var antaget bidrog det till att ganska kraftigt omforma Ung Vänster. Många av dem som var aktiva i Ung Vänster sent 90-tal och tidigt 00-tal kom att tänka i de banor som handlingsprogrammet anger. Många som inte var aktiva i ungdomsförbundet (jag tänker förstås främst på lite äldre medlemmar i Vänsterpartiet) kom att uppfatta detta som värsta formen av nyleninism. Jag tror att dokumentet fortfarande påverkar verksamheten inom Ung Vänster och Vänsterpartiet, även om det är 16 år sedan det antogs, och personligen tycker jag fortfarande att det är värt att läsas och beaktas.

Inledning

Ung Vänsters kamp för socialism och kvinnofrigörelse är kon­kret. Det har under en tid fattats ett program som inte bara är allmänpolitiskt, vad vi tycker, utan också tar sin utgångspunkt i vår verksamhet, vad ska vi göra? Det här programmet har tillkommit för att råda bot på detta. Vår förhoppning är att det kommer till användning i hela förbundet för att stärka verksamheten och öka vårt engagemang för ungdomens rätt och värdighet. Nu, under högerpolitikens och marknadsanpass­ningens tryck behövs ett aktivt och brett arbetande Ung Vänster mer än någonsin. Det är dags att starkare än tidigare lyfta fram vår kanske viktigaste uppgift. Att vara ett kämpande ungdomsförbund!

Ett kämpande förbund

Ung Vänster har utan tvekan växt sig starkare och bredare under de senaste åren. Studiearbetet fungerar väl och vi har många aktiva klubbar. Det är alltså dags att efter en mer defensiv period flytta fram positionerna. Följande kapitel handlar om hur detta ska gå till. Det kan vara svårt att nå upp till de ideal som målats upp i texten men det viktiga är att vi har verksamhet som utgår ifrån vår medlemsbas och vår politik. Vad vi vill göra med denna text är framförallt att sätta ett fing­er på vissa problem idag och peka på lösningar. Tillsammans ska vi ta ännu ett steg i kampen för socialism och kvinnofri­görelse!

Bredda - inte tunna ut

Trots våra framgångar kvarstår en mängd problem. Ung Vänster består idag till väldigt stor utsträckning av studerande ungdom på högskolor, universitet och teoretiska program på gymnasiet och högstadieelever som är på väg till dessa. Utan att på något sätt antyda att dessa grupper ungdomar är ovikti­ga för vår kamp menar vi nu att det är dags att bredda för­bundets sociala bas. Ett revolutionärt ungdomsförbund som Ung Vänster behöver också mycket medlemmar som studerar på praktiska program som t.ex. Barn- och fritid eller El- och energi samt komvux- och folkhögskolestuderande. Vi behöver också medlemmar som redan kommit ut i arbetslivet. Anledningen till detta är enkel. Det går inte att kämpa för löntagares intressen utan att ha blivande eller nuvarande LO-medlemmar i förbundet. Då blir det lätt en "tycka synd om-attityd" i förbundet som bättre hör hemma hos välgörande liberaler. En förutsättning för att utgöra ett verkligt hot mot kapitalismen är också att Ung Vänster växer och blir en massrörelse.

För att göra detta måste vårt förbund förbättras på en rad områden. Det viktigaste, och egentligen självklara, är att vi måste finnas där ungdomar finns. På fritidsgårdarna, på sko­lan, utanför arbetsförmedlingen osv. Detta räcker dock tyvärr inte. Den lokala Ung Vänsterklubben måste dessutom vara öppen, på ett mer konkret sätt vara en naturlig del i närområ­det. För att göra detta kan man inte endast erbjuda verksam­het i form av studiecirklar och flygbladsutdelningen. Båda dessa saker är mycket viktiga men till detta måste läggas stor vikt på bredare sociala arrangemang som riktar sig till alla ungdomar. Att vi arbetar i bredare sammanhang innebär dock inte att vi hymlar om var vi står. Alla de konserter som anordnats för olika solidaritetsprojekt såsom Arbetarkonvojen, Angola eller Colombia är här de bästa exemplen. Sådant bör vara naturlig verksamhet för en Ung Vänsterklubb. När vi sedan visat att vi finns, att vi bryr oss och att vi har roligt ihop blir det naturligare för ungdomar att gå på sitt första studiecirkel­möte. För många ungdomar som inte redan är övertygade är det ett mycket stort steg att gå på sitt första klubbmöte.

Klubben är ingen tebjudning!

När en av närområdets unga till slut letar sig fram till sitt för­sta klubbmöte börjar nästa utmaning. Det får inte vara så att identiteten som Ung Vänstrare är inåtvänd och fördömande. Det behöver väl inte påpekas att den som på sitt första möte får höra eller upplever att han/hon ser fel ut, äter/dricker fel saker, lyssnar på fel musik och dessutom inte förstår ett dyft av politik och ideologi aldrig dyker upp igen.

Ung Vänster är till för alla ungdomar som vill kämpa mot orättvisorna i samhället, inte bara de som redan vet allt eller de som verkar mest alternativa. Vi måste visa stor förståelse för olika åsikter och vi ska alltid visa stor förståelse för olika kamraters livsstil. Mångfald gör oss starkare, och gör det lättare för fler att komma med.

För att lyckas med att skapa bredd i klubben kan man dock inte stanna här. Det gäller att ta del i den konkreta kampen för ungdomars rättigheter, d.v.s. klasskampen. Det är viktigt att klubben inte utvecklas till en plats där man en gång i veckan träffas för att dricka te och diskutera världsrevolutionen, och aldrig gör något annat. Att ha trevligt tillsammans och disku­tera våra visioner är bra, men klubben måste också ut på gator och torg, i utåtriktat arbete. Det utåtriktade arbetet kan inte endast inriktas på internationella symbolfrågor. som t.ex. anti-Shell eller anti-Mc Donalds utan måste också ta sin utgångs­punkt ur ungdomars lokala situation. Finns det dåligt med billiga bostäder på orten? Protestera! Ska de stänga fritidsgår­den? Ockupera! På varje b& för arbetslösa i landet bör det all­tid finnas Ung Vänster material och Ung Vänstrare måste vara där för att diskutera och propagera. På så sätt får vi mer respekt för våra långsiktiga krav och vår ideologi.

På varje skola, på varje arbetsplats

Ung Vänster är ett förbund med höga mål. Vi vill skapa det klasslösa, kommunistiska, samhället, där alla former av för­tryck är avskaffade. Vägen dit är dock lång. Till att börja med måste vi organisera oss där vi studerar eller arbetar. Den fack­liga och elevfackliga kampen är av yttersta vikt för vårt för­bund.

För att vinna ungdomar för socialismen måste vi utgå från problem som rör vardagen. Den övervägande majoriteten av ungdomar spenderar en stor del av sin vakna tid antingen på skolan eller på arbetet. På dessa områden har de senaste åren grava försämringar i ungdomars sociala situation genomförts. Med den heliga marknaden som argument har man skurit ned på pengarna till skolan och slängt in ungdomar på arbets­marknaden för att under otrygga arbetsförhållanden arbeta heltid för pengar som inte kommer i närheten av socialbidrag. Praktik kallas det. På varje skola, på varje arbetsplats måste det finnas en eller flera Ung Vänstrare som är redo att, tillsam­mans med elever eller löntagare, ta upp kampen för en dräglig tillvaro.

På båda dessa ställen finns idag organisationer som Ung Vänstrare måste bli bättre på att arbeta i Elevorganisationen och LO/TCO. Det är en självklarhet att varje Ung Vänstrare som går i skolan är aktiv medlem i Elevorganisationen och varje arbetande medlem är aktiv medlem i facket. Andra vik­tiga organisationer au föra massarbete i är Hyresgästföreningen och Konsumentföreningen. Genom att arbeta med grundläggande rättigheter som kamp mot skolmåltidsavgifter eller bättre löner visar vi att vårt tal om rättvi­sa inte bara dyker upp vid festligheter och i principprogrammet. Den som har vunnit en skol-/arbetskamrats respekt genom konkret kamp har sedan oändligt mycket lättare att övertyga om större, ideologiska frågor.


Med, inte mot partiet

Vårt förbund är en del av en större rörelse med stolta traditio­ner. Det är viktigt att vi på lokal nivå utvecklar ett nära och väl fungerande samarbete med vänsterpartiet. Viktigt är att komma ihåg att vi är självständiga delar av samma rörelse. Det innebär att vänsterpartisterna inte kan komma och bestämma vad en klubb ska göra men också att Ung Vänster-klubben inte kan göra anspråk på att styra partiets verksamhet. Stundtals tycker vänsterpartiet och Ung Vänster olika i frågor av större eller mindre vikt. Det är helt naturligt eftersom vi är två organisationer. Utåt bör Ung Vänster arbeta för att partiet stärks och internt för en ökad dialog med vänsterpartiet. De medlemmar som känner sig redo bör dessutom givetvis träda in i partiet och arbeta för att förändra även där.

Det som är roligt är inte alltid fel

Det finns en seglivad myt i vår rörelse att det skall vara plikt och tråkigt att arbeta politiskt. Sant är att det inte alltid är spe­ciellt roligt att dela flygblad i regn, affischera i 20 graders kyla eller komma på ett klubbmöte där för tredje gången i rad bara två kamrater dykt upp. Det behövs göras ändå. Men det finns också stora möjligheter att vitalisera klubbarbetet på ett roligt och spännande vis.

Ett socialistiskt förbund

Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Kapitalismens grund är att ett fåtal äger och kontrollerar produktionsmedlen. Dessa människor är inte demokratiskt valda men har en oerhörd makt över människors liv och arbete. Många människor går idag arbetslösa p.g.a. av nedskärningar i offentlig sektor och massavsked från stora vinstdrivande privata företag vars aktie­ägare kräver ännu högre profiter. Ung Vänster menar att rät­ten till arbete är grundläggande och att kampen för arbete åt alla är den viktigaste dagspolitiska kampen för en socialistisk rörelse. Vi pekar också ut det system vi lever i, det kapitalistis­ka, som huvudskyldigt för dagens situation med massarbets­löshet för vissa och förslitningsskador och låga löner för andra.

Kapitalismens ständiga kriser gör att massarbetslösheten är inbyggd i systemet. När många går arbetslösa kan arbetsköparna pressa ner lönerna och försämra de rättigheter vi till­kämpat oss genom klasskampen under 1900-talet. Det gör att arbetslösheten för oss inte bara är ett problem då den skapar utslagning och misär, utan också ur strategisk synvinkel. Massarbetslösheten gör det svårare för oss att få gehör för våra krav, och försvara uppnådda framgångar. Det är tydligt idag när högern använder arbetslösheten som argument för sin politik, och argument för att sänka skatter och ta bort arbets­rätt. När företagen avskedar eller flyttar utomlands visar de att den ekonomiska makten, makten över vår vardag, ligger hos företagsägarna. Ericssons flytt från Norrköping visar att vare sig statligt och kommunalt fjäsk eller höga vinster räcker för att ett storföretag skall välja att låta människor behålla jobben. Företagen kommer aldrig att kunna ta ansvar för samhället och människors behov. De ständiga katastrofer som drabbar människor i Sverige och i världen på grund av kapitalismens kortsiktighet och profitjakt visar tydligt behovet av en socia­listisk samhällsomvandling. I frågan om jobben ställs klass­kampen och företagens makt på sin spets på ett sätt som gör arbetslösheten till en av våra absolut viktigaste frågor idag. Det är vår uppgift att förklara att det finns de som tjänar på arbets­löshet.

Lokalt massarbete

Det är viktigt för varje Ung Vänster klubb att arbeta både lokalt och nationellt med våra rättvisekrav och vår kamp mot arbetslöshet. Det innebär i praktiken att vi måste bli en del av varje vettig proteströrelse mot avskedanden och uppsägningar. Finns ingen sådan rörelse måste vi vara beredda att starta en sådan. Många människor som tidigare trott att vi levt i den bästa av världar har efter de senaste årens utveckling börjat tvivla på att kapitalismen egentligen är så saliggörande som vi varje dag får höra. Det är naturligt för Ung Vänster att särskilt kämpa för arbetslösa ungdomar på orten. Det finns ofta arbetslöshetskaféer där det passar att ordna Ung Vänster-akti­viteter. Ofta har socialdemokraterna en dominerande plats i facket och rörelsen för arbete. Denna dominans måste brytas. Det skall bli naturligt att se Ung Vänster som en självklar del av arbetarrörelsen. Genom att delta i bredare massrörelser för arbete visar vi att våra krav inte bara är tomma ord. Vi är beredda att gå till handling. När vi arbetar i massarbetet gör vi dock inte detta på ett sekteristiskt och enbart självhävdande vis. Vissa politiska rörelser som t.ex. Rättvisepartiet Socialisterna, f.d. Offensiv är svåra att arbeta med eftersom de ofta ljuger om såväl politik som praktiska detaljer för att skapa sig eget utrymme. Vanligt är också att de bildar politiska frontorganisationer för att framstå som en större rörelse än de är i verkligheten Detta är ett dåligt sätt att arbeta på. Men vi får heller inte utradera vår egen betydelse i massarbetet. Det måste märkas när vi är med. Vi skall synas med banderoller, Röd Pressförsäljning och flygbladsutdelning. Vi menar att ett ärligt samarbete där man visar andra organisationer respekt i längden ger mer sympati och därmed medlemmar. Propaganda behövs också för att få människor att delta i våra öppna möten och demonstrationer. Desto fler flygblad man delar ut och desto fler affischer som sätts upp, desto större är möjligheten att få fler människor att delta i våra aktiviteter.

Klubbens propaganda

I vår kamp för socialismen räcker det givetvis inte bara med att protestera lokalt. Vi måste också nationellt arbeta för våra socialistiska krav. Här är vårt Arbetsmarknadspolitiska pro­gram en bra vägledningen i arbetet med konkreta rättvisekrav. Där finns massor av uppslag för debattartiklar i lokalpressen och till lokala flygblad. För även på det lokala planet måste våra nationella och internationella krav komma fram. Här spe­lar också våra studier en viktig roll.

Ett feministiskt förbund

I dagens samhälle förtrycks kvinnor eftersom vi lever i ett patriarkalt samhälle, dvs ett samhälle som domineras av män. Kvinnoförtrycket beror inte bara på olika värderingar. I det patriarkala samhället finns en könsbestämd maktstruktur där kvinnor underordnas män. Det har alltid funnits en arbetsdel­ning mellan kvinnor och män i samhället och den har som regel alltid inneburit en nedvärdering av kvinnors liv och arbe­te. Från det att vi är små behandlas vi olika beroende av kön, och på så sätt fostras vi in i könsrollerna. Vi lär oss hur killar och tjejer ska vara, och agerar efter det. Ung Vänster strävar efter kvinnans ekonomiska, politiska och sociala frigörelse. I Sverige har vi kommit långt med jämställdhetsarbetet men det är fortfarande inte svårt att upptäcka förtrycket. Kvinnans underordning ser vi tydligt i arbetslivet där mansdominerade yrken har högre lön än yrken där det är flest kvinnor. Många kvinnor står fortfarande utanför arbetsmarknaden och de utför den största delen av det obetalda arbetet i hemmet. En majoritet av de som jobbar inom offentliga sektorn är kvinnor och det är en sektor som av högern stämplats som tärande och där lönerna är låga. Detta grundläggs redan i skolan. Där det är killarna som får mest uppmärksamhet och det är fortfaran­de så att både tjejer och killar följer de traditionella könsrol­lerna när de väljer tillval och program till gymnasiet. Kvinnoförtrycket genomsyrar hela samhället. I reklam och media framställs kvinnor som objekt, som är till för att behaga männen. Genom pornografin och prostitutionen skapas en snedvriden bild av både kvinnor och män. Kvinnans kropp blir en vara som ska stå till männens förfogande. Det handlar inte om kärlek utan om mannens makt över kvinnan. Denna vilja till makt visar sig också genom de fysiska och psykiska övergrepp kvinnan utsätts för i och utanför hemmet.

Kvinnoförtrycket skiljer sig väsentligt från klassförtrycket på grund av kvinnans förhållande till mannen. Samtidigt som män som grupp förtrycker kvinnorna i dagens samhälle är de våra föräldrar, bröder och kamrater. Vi är ett förbund som uti­från feministiska värderingar bekämpar kvinnoförtrycket på alla plan, för att uppnå kvinnofrigörelse. För Ung Vänster innebär att vara feminist att man identifierar kvinnoförtryck­et och ser det som ett problem som vi ska lösa. Vi, kvinnor och män, arbetar tillsammans i en medveten kamp för nedbrytandet av hela manssamhället. En sådan kamp är revolutionär, då den också utmanar det kapitalistiska samhället, byggt på patri­arkala fundament.

Feministisk bildning

För att förstå kvinnoförtrycket behövs studier, precis som när det gäller att förstå kapitalismen och klassamhället. En lämp­lig början är att i klubben arrangera en studiecirkel kring Ung Vänsters kvinnopolitiska dokument, som är utformat för att det skall gå att ha en cirkel på. Det kan man beställa från Ung Vänsters förbundscentral. Därefter finns det olika vägar att gå för att ordna fortsättningsstudier, man kan höra av sig till för­bundscentralen eller kvinnopolitiska utskottet för hjälp eller litteraturtips. Det är viktigt att inte glömma bort diskussio­nerna och studierna om feminismen. Om vi skall krossa patri­arkatet kräver det kunskaper och medvetenhet om maktstruk­turerna.

Tjejer i Ung Vänster

Ung Vänster är ingen isolerad ö, även de killar och tjejer som kommer med oss är uppväxta i ett patriarkalt samhälle. Det gör att vi måste vara medvetna om, och jobba särskilt med att se till att tjejerna tar sig plats i Ung Vänster. Inför större arran­gemang brukar vi i förbundet ha tjejförträffar, där bara tjejer­na pratar igenom de kommande debatterna, och uppmuntrar varandra till att ta plats i talarstolen, och inte låta killarna ta över. Det kan vara bra att ha även på distriktsnivå. Ett områ­de där det är tydligt att tjejer inte tar lika mycket utrymme som killarna i Ung Vänster är interndebatten, både på kon­gresser och riksting och i Rak Vänster. Det måste vi förbättra. Förbundet måste i större grand uppmuntra och ge möjlighet till alla kvinnliga medlemmar att ge sig in i debatten, och kil­larna måste fundera över om det verkligen är just de som skall ta alla debatter för sin klubb eller sitt distrikt. Eftersom vi har kvotering i Ung Vänster skall båda könens representation i alla styrelser och kongressvalda organ vara minst 40 procent förbundstyrelsen undantagen där representationen för båda könen skall vara 50 procent, däremot är det inte säkert att det innebär att tjejerna i alla organ har lika mycket inflytande. Detta är något man måste diskutera regelbundet i styrelser och på medlemsmöten. Vi ser dock kvotering endast som ett tillfälligt redskap i vår kamp mot det mansdominerade samhället.

Klubbarbete för kvinnofrigörelse

På de flesta orter finns det kvinnoorganisationer, som till exempel kvinnojourerna, man kan söka samarbete med kring större arrangemang, som till exempel demonstrationer på internationella kvinnodagen, eller kampanjer. Det kan vara svårt att genomdriva demonstrationer om man inte är så många i klubben. Att protestera mot pornografin är ett kon­kret sätt att visa på vårt samhälles objektifiering av kvinnan, men också att direkt verka mot en bransch vars verksamhet sprider propaganda som försvarar förnedringen av kvinnor. På nästan alla orter finns det porrklubbar, affärer som säljer porr­filmer eller vanliga kiosker med porrtidningar att på olika sätt manifestera mot En viktig uppgift för Ung Vänster-medlemmarna är att sprida feministiska tankegångar till fler. Skriv insändare till den lokala eller regionala tidningen om kvinnoförtryck och unga tjejers situation som objekt i dagens samhälle. Feminism är en fråga som ofta väcker reaktioner och debatt. Vi är ju det enda ungdomsförbund som har en ordentlig feministisk grund, och det skall vi få ut till unga tjejer, både för att sprida medvetenhet om frågorna och för att genom detta få nya med­lemmar.

Ett röd-grönt förbund

Vi står idag inför stora miljöproblem som hotar vår fortsatta existens på jorden. Vår uppgift är att verka för ett ekologiskt hållbart samhälle.

Hotet mot miljön hänger till stor del samman med de privata företagens makt i samhället och att kapitalistiska företag har ett huvudsakligt mål — högsta möjliga vinst. I alla de fall det är möjligt att öka vinsten på miljöns bekostnad kommer konkurrensen tvinga de privata företagen att göra detta. Det har inneburit och det innebär att både människor och miljö offras för högre vinster. För att kunna genomföra en miljöpo­litik värd namnet måste storfinansens makt brytas. Ekonomin måste övergå till att tillgodose mänskliga behov istället för en ohejdad materiell konsumtion där det inte spelar någon roll om det är sjukvård eller barbiedockor som tillverkas. Utsläppen från trafiken är ett av våra största miljöproblem. Genom utsläpp av svavel- och kväveoxidsföreningar, samt kol­dioxid skapar biltrafiken miljöproblem som försurning, väx­thuseffekt och uttunning av ozonskiktet.
Vi måste arbeta för att minska bilismen, det gör vi genom att satsa på kollektiva alternativ som buss och tåg. En viktig del i detta är att den lokala kollektivtrafiken måste vara gratis att använda. Pengarna som idag satsa på miljöskadliga motorvägsprojekt ska istället satsas på alternativa infrastruktursats­ningar eller andra offentliga satsningar. Kärnkraften är osäker och det finns idag ingen lösning på hur vi ska ta hand om det radioaktiva avfall som skapas. Vi måste istället satsa på säkra och miljövänliga alternativ. Kärnkraften ska avvecklas till år 2010 och det är möjligt eftersom det finns alternativ. T.ex. vattenkraft, vindkraft, bioenergi och solenergi. Satsning på vattenkraften får dock inte innebära en utbyggnad av de sista orörda älvarna. Det måste också till en effektivisering och pla­nering av energiförbrukningen. Den svenska regeringen har beslutat att de ska börja avvecklingen av kärnkraften. Sommaren 1998 ska en av Barsebäcks reaktorer stängas. En miljöomställning av samhället kommer att leda till nya jobb. De nya jobben kommer vi att finna t.ex. vid forskning och utveckling av nya energikällor, vid arbetet ute i kommunerna samt i företag där en rejäl satsning på s.k. grön teknologi är nödvändig. Vid en energiomställning skulle vi också få fler arbetstillfällen vid t.ex. vindkraftverk, odling av energiskog och vid tillvaratagandet av spillvärme från olika industriella processer.

Vår politik är en röd-grön politik. Vår miljöpolitiks mål är att förbättra livet för oss människor som lever på jorden och
som skall leva här i framtid. Kraven på en bra miljö får inte ställas i motsättning till fattiga människors rätt till en modern och hög levnadsstandard. För att det skall vara möjligt måste slösaktig privat konsumtion ersättas av kollektiva lösningar. Ett tydligt exempel på det är privatbilismen jämfört med kol­lektivtrafik.

Miljöarbete i klubben

Ung Vänster ska på alla nivåer se till att miljöfrågorna lyfts upp på dagordningen. På de flesta orter är det inte så bra ställt
med kollektivtrafiken. De som inte har bil är många gånger begränsade i sin rörelsefrihet, vilket är såväl en klassfråga som miljöfråga. Ung Vänsterklubben kan bedriva ett arbete på lokal nivå för att få till stånd bra och billig kollektivtrafik som går även på natten. Det är särskilt viktigt för de ungdomar som inte bor centralt. Pengar i kommunens budget kan ofta tas från vägtrafiksatsningar. Väg- bil- och oljelobbyn är ofta stark, och satsningar görs nästan bara för att förbättra för bilis­ter, med nya vägar och parkeringshus. Bilismen är ett av de största hoten mot miljön. Ung Vänster ordnar bilblockader och cykelturnéer för att på ett symboliskt vis föra ut vår poli­tik. Vi ordnar demonstrationer och driver kampanjer mot stora motorvägsprojekt så som Öresundsbron.

Vad gäller kärnkraftens avveckling arbetar vi med andra miljöorganisationer. Vår uppgift är att, genom demonstratio­ner och insändarskrivande, jobba för en avveckling och för att lyfta upp alternativen till kärnkraften.

Möjligheten att föra en progressiv miljöpolitik hindras av dagens marknadsekonomi. Samhällsekonomin måste bygga på en demokratisk plane­ring som ger oss en möjlighet att ta hänsyn till miljön. De allra största miljöproblemen finns hos företagen och de kommer inte frivilligt ställa om sin produktion. Att komma till rätta med miljöproblemen är inte något som kan göras av individer på frivillig basis utan något som måste ske kollektivt. De räcker inte att köpa Svan-märkt tvättmedel. Det gäller att tillsammans verka för politiska beslut och förändringar, genom lokala rörelser mot lokala miljöproblem. Har man en fabrik på orten som släpper ut gift i vattnet ska vi protestera. Tänker kommunen satsa på en motorväg istället för kollektiv­trafik skall vi driva opinion tillsammans med andra miljöen­gagerade ungdomar, skriva insändare och dela ut flygblad. Det är konkreta sätt att verka för en bättre miljö på lokal nivå.

Ett internationalistiskt förbund


Nord & Syd

Inför 2000-talet hade många av oss hoppats på och kämpat för en ny och rättvis världsordning, men verkligheten i vår värld är orättvisare och våldsammare än förr. Decennier av plundring och förtryck av länderna i Syd har medfört en ökad fattigdom och större klasskillnader. Varje dag dör i syd mer än 40.000 barn, på grund av svält och svältrelaterade sjukdomar. Fanns politisk vilja skulle jor­dens resurser kunna fördelas genom ett rättvist system.

Under kapitalismen kan en sådan förändring inte ske. Först genomfördes en våldsam kolonialism, som sedan ersat­tes med en aggressiv expansion som vi benämner imperialism, där ändamålet var och fortfarande är att spränga nationalgrän­serna i jakt på nya marknader och råvarukällor. Detta har medfört en total ekonomisk och politisk dominans över Syd.

Även om länderna i syd numera lyckats erövra en formell självständighet är de flesta ekonomiskt beroende av länderna i Nord genom handelsrelationer, bistånd och krediter. Vidare har länderna i Nord skapat specifika, kapitalistiska institutioner som IMF och Världsbanken, som genom sina så kallade stabiliserings- och strukturanpassningsprogram tving­ar skuldsatta länder i Syd att föra en ekonomisk politik som är anpassad efter nyliberala värderingar. Detta har medfört att Syds regeringar inte kan eller får investera i social trygghet, skola och sjukvård.

Europa och EU

Å andra sidan har. Europa idag stora problem. Östeuropas för­ sök att övergå till kapitalism har fördjupat en social och eko­nomisk kris medan miljoner drivits in i fattigdom p.g.a. en nyliberal politik. Detta har utgjort grogrund för nationalistis­ka och fascistiska strömningar som vuxit sig starka och i flera fall lett till väpnade konflikter.

Istället för en politik och debatt om hur Europas problem kan lösas satsas alltmer kraft på den Europeiska Unionen. EU byggs upp med stora och allvarliga demokratiska brister och med den otyglade marknadsliberalismen som ideologisk grund. EU:s vilja att skapa fri rörlighet för kapital och varor överordnas sociala- och ekologiska hänsyn. EU är ett makt­block som sätter det europeiska storkapitalets intressen främst och är en organisation som medvetet bidrar till en mer orätt­vis värld. EU:s valutaunion, EMU, är ännu ett steg i denna riktning. Vi i Ung Vänster säger nej till EMU och jobbar för ett svenskt utträde ur EU.

Internationellt samarbete för socialism

Ung Vänster skall också i framtiden fortsätta kämpa för en ny och rättvis världsordning, grundad på solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Vi kan aldrig acceptera de nuvarande världshan­delsavtalen. De fattiga ländernas skulder skall omedelbart avskrivas. Vi måste även bekämpa nyliberala krafter så som MAI-avtalet som förstärker kapitalets makt över nationella intressen på statens bekostnad.

Många av dessa förändringar kan vi inte genomföra ensam­ma. Därför behövs lokala, regionala, nationella och interna­tionella nätverk där vi skall vara en drivande kraft. Tillsammans eller ensamma skall vi genomföra slagkraftiga aktioner, som baseras på den internationella kunskap som finns inom förbundet.

Vi skall i fortsättning utveckla vårt trestegssamarbete. Efter att ha skapat bättre kontakter i Norden och Europa skall vi nu göra detsamma i resten av världen.

Med vår samarbetsorganisation i Norden, SUN (Socialistiska ungdomsorganisationer i Norden) skall vi samordna aktiviteter och kampanjer, eftersom många av våra ana­lyser är mycket likartade. Men det nordiska samarbetet skall inte bara vara på central nivå. Därför skall t. ex. klubbar, distrikt och förbundsutskott uppmanas till en mer direkt kontakt och utbyte med våra systerorganisationer. Detta tror vi kom­mer att engagera och skapa i förståelse för ibland skilda verk­ligheter. Detta är ett bra sätt att utbyta erfarenhet. En konkret förslag är att bjuda klubbar och distrikt från våra systerorgani­sationer till våra kurser och andra arrangemang. Vi kan skriva i varandras interntidningar.
På europeisk nivå har vi tidigare varit med i ENDYL (European Network of Democratic Young Left). Numer arbe­tar vi med bilaterala kontakter innanför och utanför detta nät­verk. Vi prioriterar kontakten med de organisationer vi upp­levt det lätt att samarbeta med inom ENDYL och försöker utveckla våra andra kontakter runtom i världen.

Solidaritetsarbete

SUN och det europeiska samarbetet är viktiga redskap i vårt internationella samarbete och politik, men inte de enda. En av
de viktigaste grundpelarna i vår internationella politik är vår internationella solidaritet med socialistiska och progressiva krafter i Syd. Under många år har Ung Vänster genomfört solidaritetskampanjer för olika länder i Syd. I Palestina bygg­de vi en förskola, i Angola i samarbete med Afrikagrupperna bidrog vi till byggande av skolor och rehabilitering av minof­fer och under hösten 1997 har vi haft ett insamlingskampanj för att bygga ett ungdomens hus i Colombia.

Målet är att bidra till en bättre utveckling för ungdomar samt att väcka allmänhetens intresse för den kritiska situatio­nen för de mänskliga rättigheterna i Colombia. I samband med detta har vi tillsammans med SU, Colombias ungkom­munister och progressiva krafter i Guatemala även genomfört ett seminarium i Guatemala.

På detta sätt har våra internationella kontakter med socia­listiska och progressiva rörelser i Syd ökat, något som bör vår­das och uppehållas.

Vårt internationella engagemang är och förbli en viktig grundpelare i vår politisk arbete, men klubbarna och distrikten skall ha en större del i detta. De skall kunna anordna semi­narier som behandlar den internationella problematiken och det praktiska solidaritetsarbetet.

Ett antirasistiskt förbund

En av de mest allvarliga konsekvenser som den nuvarande världsordningen har fört med sig är att miljontals människor befinner sig på flykt runt om i världen, men endast ett fåtal når den rika delen av världen. Idag har var femte invånare i Sverige invandrarbakgrund. Vi lever alltså i ett mångkulturellt samhälle där olika kulturer ständigt borde mötas och påverka varandra.
Men många invandrare och deras barn lever eller växer upp under dåliga sociala och ekonomiska villkor i nedslitna bostadsområden, på samma sätt som den svenska arbetarklas­sen.

Oftast verkar det inte finnas någon möjlighet att skapa sig ett bättre liv. De känner sig inte behövda utan blir ofta passi­va och slutas bry sig, vilket förvärrar deras sociala problem. Det är denna materiella verklighet som bestämmer deras syn på det svenska samhället.

Invandrare diskrimineras såväl socialt som ekonomiskt. De är ofta hänvisade till lågavlönade jobb eller arbetslöshet. Vidare styrs möjligheten till nytt arbete eller befordran av hudfärg, etniskt ursprung eller vilken brytning personen har, något som är helt förkastligt. Att invandrare diskrimineras på arbetsmarknaden gör också att de är särskilt utsatta när fun­damentala fackliga rättigheter ifrågasätts.

I tider av kris och ekonomisk lågkonjunktur som innebär försämrade levnadsförhållanden för människor ökar ofta främlingsfientligheten. De kapitalistiska makthavarna tjänar på dessa avskyvärda strömningar, eftersom dessa i oroliga tider splittrar arbetarklassen och kampen för ett bättre samhälle. Därför är det lättare även för rasistiska krafter att hävda att vi faktiskt inte har råd att ta emot fler flyktingar eller invandra­re.

Främlingsfientligheten är i dagens Sverige utbredd. Den är en grogrund för ökad rasism och populistiska och fascistiska partier. Sådana partier har den senaste tiden vuxit sig starka runt om i Europa. Ny demokratis snabba framgång hängde samman med att man spelade just på den främlingsfientlighe­ten. De mer extrema rasistiska grupperna har inte samma potential att växa sig starka, däremot utgör de ett konkret hot mot vissa grupper.

Klubbarbete för solidaritet

Ung Vänsters främsta uppgift är att bidra till en rättvisare världsordning, så att människor själva kan välja var de vill leva utan att vara rädda för politisk, religiös eller annan förföljelse och förtryck. Så länge verkligheten ser ut som den gör skall vi jobba för en human flyktingpolitik. Klubbarna och distrikten skall självklart visa solidaritet med de illegala flyktingar som befinner sig i Sverige och större engagemang och ekonomisk hjälp behövs i Fristadsfonden som är Vänsterpartiets solidari­tetsfond för dessa flyktingar. Fråga på din ort, det finns säkert organisationer som behöver praktisk hjälp.

På lokal och nationell nivå skall vi agera mot varje diskri­minering av invandrare, genom olika aktioner och kampanjer. Som ungdomsförbund skall vi se till att skapa mötesplatser, och vi ska få fler invandrarungdomar in i politiken och i vår organisation. många av dessa ungdomar besitter en kunskap som kan utnyttjas och berika förbundet. Så ordna antirasistis­ka arrangemang på din ort, skola och ungdomshus.

Krossa rasismen

Vårt förbund skall vara en av flera ledande i kampen mot nazism och rasism. Aldrig kan vi tillåta att högerextrema manifestationer och demonstrationer får stå oemotsagda. Detta är en högt prioriterad uppgift i klubbarbetet.
Enligt Ung Vänster skall kampen mot rasism, nazism, fas­ cism föras i bred front. Vi uppfattar de mindre grupper som genom maskering, beväpning och provokativt agerande idag söker våldsam konfrontation med högerextremister som ett indirekt hot mot antirasistiska rörelsen. För oss är det viktigt att samla alla de människor som försvarar allas lika värde i den antirasistiska rörelsen. Genom detta skall vi, på alla nivåer i organisationen, genomföra solidaritetsmanifestationer, motdemonstrationer och blockader av antirasistiska demonstra­tionståg och möten med större kraft.

Ett marxistiskt förbund

Även om en av huvudpoängerna med detta program är att våt förbund inte endast bör syssla med studier och diskussioner innebär det givetvis inte att vi ska sluta studera. Teoribildning och analys är fortfarande viktiga beståndsdelar i vår verksam­het. Marxismen som analysmetod av kapitalismen lika aktuell nu som förr.

Den marxistiska analysen är lika aktuell som någonsin tidi­gare. Människor som äger kapital ökar sina personliga till­gångar och de transnationella bolagen sina vinster medan de som arbetar tvingas hålla nere sina lönekrav i rädsla för arbets­löshet.
De ekonomisk teorierna aktualiseras med den internationella och svenska krisen som i allt väsentligt är en kapitalistisk kris. Kapitalet koncentreras dessutom på färre och färre händer medan stora delar av jordens befolkning proletariseras och
faller ännu djupare i fattigdom. Här står nyliberaler och mark­nadsfanatiker svarslösa medan vi kan peka på grundläggande tendenser som redan från början regelbundet gjort sig gällan­de i kapitalismen.

Studier för socialism

I detta läge blir det viktigt för oss i Ung Vänster att förbättra och effektivisera våra studier. Omfattningen är det oftast inget fel på (ibland kan den till och med vara för hög), men ofta kan man via samordning och planering få ut mer av studierna.
Studieplanen i Ung Vänster lägger upp strategin för hur vi ska studera för att förändra världen. En viktig aspekt i den är behovet av fortsättningsstudier. Idag har vi stundtals problem med att äldre medlemmar lämnar förbundet eftersom de varje år i flera års tid gått samma grundcirkel om och om igen.

För att råda bot på detta anordnar förbundet i samarbete med grannskapen vartannat år en vidareutbildning för de
medlemmar som redan gått igenom vår grundcirkel »Röda Tråden«. Den är uppdelad i två helgkurser som följer tätt på varandra i tid för att skapa en sammanhållen och koncentre­rad bild av våra marxistiska teorier.

Den första kursen kallas »Arbetarrörelsens historia/Historiematerialismen«. Där tar vi oss, via arbetarrörelsen historia, an den historiematerialistiska teorin. På ett konkret och begripligt sätt lär vi oss mer om klasskampen som historiens drivkraft. Marx teorier förklaras och vår rörelses his­toria förklaras närmare.

Del två kallas »Den svenska kapitalismen«. Genom att stu­dera den svenska kapitalismen som den fungerar idag studerar
vi där de marxistiska ekonomiska teorierna och går närmare in på begrepp som alienation och imperialism. Kursen innehåller dement av ekonomi, sociologi och även lite filosofi. Vi använ­der helt enkelt marxismen och feminismen i vår vardag.
Förutom fortsättningsstudierna använder vi givetvis vår nybörjarcirkel »Ny i Ung Vänster« och grundcirkel »Röda
Tråden«. Det huvudsakliga arbetet för dessa två bör givetvis genomföras på klubbinivå. Våra studier är aldrig ett självän damål. Teori och praktik ska alltid gå hand i hand. I Ung Vänster har vi tagit fasta på ett av de viktigaste citaten av karl Marx från »Teser om Feuerbach«: »Filosoferna har bara på olika sätt förklarat världen men vad gäller är att förändra den.«

Avslutning

Det är inte alltid lätt att konkretisera vårt politiska handlande. Ofta förekommer lokala skillnader som gör att allmänna omdömen om vad vi bör arbeta med är svåra. En mindre ort och en storstad har sällan samma förutsättningar. Detta är dock en av poängerna med vårt program. Det är de lokala för­utsättningarna som avgör!
Det stora, viktiga, arbetet att genomföra programmets principer i verkligheten kvarstår. Vi har inga illusioner om att det kommer att gå snabbt att göra förbundet till en verkligt bred massrörelse. men med hårt långsiktigt arbete kommer vi att lyckas. Ung Vänster är redan idag Sveriges starkaste vän­sterrörelse bland ungdomar och starkare kommer vi att bli. Vi ska ta ledningen och makten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar