måndag 8 september 2014

Kommunisternas Första maj i Göteborg 1928

Ur Väst-Svenska Kuriren 1928-05-02

Ståtlig kommunistisk uppmarsch

Över 3,000 demonstranter 1:sta maj i Göteborg
Vällyckade möten och god stämning i de olika stadsdelarna.


Redan kl: 1 började de olika förmötena. Vid Rantorget talade kamrat Bertil Jansson inför omkring 300 åhörare som med intresse åhörde vår kamrats utmärkta anförande, vilket formade sig till en kraftig maning att med uppmärksamhet följa de olika tidsföreteelserna och framför allt den hets som föres mot kommunisterna uti världen.
Därefter företogs avmarschen genom staden till Järntorgsgatan dit demonstrationståget anlände en stund före avmarschen till Heden.
Vid samma tid talade kamrat Bertil Burge inför omkring 500 personer på Kvillebäckens Torg vid vilken Tingstads arbetare samlats, varefter mötesdeltagarne, bland vilka befann sig Porslinsarbetarnes fackförening i teten, under musik och sång avmarscherade till samlingsplatsen på Järntorgsgatan. Vid denna talarstol erhölls en ganska stor kollekt.
Vid Kusttorget samlades arbetarne i Majorna varefter kamrat Ragnar Andersson höll ett kort anförande inför omkring 250 åhörare som med intresse åhörde talaren. Vid avmarschen anslöt sig de strejkande sockerbruksarbetarne till tåget varefter avmarschen skedde till samlingsplatsen.
Vidare hade arbetarne i de östra stadsdelarna samlats till möte i Olskrokstorget där kamrat Albert Johansson talade inför omkring 300 åhörare varefter antogs enhälligt en protest mot häktningarne av våra finska klasskamrater vilken skall tillsändas vitfinnarnes legation i Stockholm. Även här upptogs kollekt. Demonstranterna samlades därefter till avmarsch genom staden till Järntorgsgatan.
Slutligen var ett möte anordnat i Landala där kamrat Ernst Lundin talade inför omkring 300 personer som med stort intresse åhörde talarens anförande. God stämning var rådande även vid detta demonstrationsmöte. Även här antogs enhälligt en protest mot förföljelserna av våra kämpande finska kamrater.
1:sta maj kom med önskeväder. Redan tidigt märktes att något särskilt var i görningen. Vid trakterna kring Järntorget samlades massor av helgdagsklädda arbetare. De olika partiernas kommissionärer för blommor och tidningar etx. torde ha haft en god marknad för sina alster. Av vår demonstrationsblomma, röda nejlikan, utlämnades från kommunexpeditionen över 9,000 varav nästan alla torde blivit sålda. Framemot 2-tiden ställe demonstrationsdeltagarna upp på vanliga platser. Kommunisterna på Norra Allégatan och Järntorgsgatan samt angränsande gator, socialdemokraterna ställde upp på Första Långgatan, Linnégatan och Nya Kajen.

Ett polisförbjudet standar !

Bland kommunisternas talrika standar märktes ett som förbjudits av polisen. Detta förbud visar ännu en gång att det måste fattas en hel del i Göteborgs polislednings omdömesförmåga. Standaret bestod nämligen av en förstorning av den teckning som förut varit publicerad i denna tidning och som vi i nästa nummer ännu en gång återge. Teckningen visar kungafjäskaren Axel Dahlström i färd med att samla in pängar till Gustav den sistes 70-årsdag och har kommit till därför att denne borgardräng funnit med sin ställning som arbetarledare förenligt att underteckna en insamlingslista för kungen. Kan någon förnuftig människa finna någon reson i detta att en bild som återgivits offentligt i en tidning blir förbjuden att visas för allmänheten när den förstorats? Hela denna historia får man säkerligen förklara med att herr Dahlström har synnerligen varma beundrare inom Göteborgs omdömessvaga polisledning. Strax efter kl. 3 e. m. skedde avmarschen. I kommunisternas led deltogo ett flertal musikkårer samt två sångkörer. Under marschen till Heden avlöste den ena kampsången den andra, den kampvilja och stämning som vilade över vårt demonstrationståg bådar gott inför framtiden. Den sorgliga företeelse som så ofta påtalats, att stora massor, vars plats vore i ledet, kantade gatorna upprepades även i år. Gatkanternas antal – mäst kvinnor – torde kunna uppskattas till minst lika många som demonstranterna. I det socialdemokratiska tåget deltog något över 4,000 personer, därav 350 metallarbetare och 150 ungklubbister. Kommunisternas tåg räknade något över 3,000 deltagare, varav 300 pionjärer, 500 ungdomsklubbister och 1,300 metallarbetare. Vid mötena på Heden talade för kommunisterna Oscar Samulesson och K. Senander. Kamrat M. Andersson och Vera Tengberg talade för pionjärerna.
I ledet bars för kommunisterna 26 fanor och 22 standar.
[...]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar